KARIERA

Kariera

Jesteśmy liderem w branży przewozu materiałów niebezpiecznych o dużym potencjale rozwojowym. Swój sukces opieramy na dobrze wyszkolonym, odpowiedzialnym zespole, którym  kieruje doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca.

Poszukujemy osób z bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym, gotowych do ciągłego  podnoszenia swoich kwalifikacji, którzy w samorozwoju, aktywności i kreatywności upatrują zarówno swój sukces, jak i sukces firmy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji jest OTP Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, dalej zwana również Administratorem

2)    W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem ul. Chemików 7, 09-400 Płock.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko
b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celach związanych z zatrudnieniem, w sytuacji, w której zostanie zawarta z Panią/Panem umowa o pracę.

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Administratora lub do momentu odwołania zgody. Po upływie tego okresu dane te zostaną zniszczone.

5)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)    Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą objęte profilowaniem.

7)    Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

8)    Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy mogli prowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

9)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w art.22(1) § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zatrudnienia. Zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy Administrator żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana innych danych winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OTP SA z siedzibą w Płocku moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym, w celu udziału w rekrutacji na stanowisko [●]. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda”.

10)  Podanie przez Panią/Pana innych danych, niż wymagane zgodnie z art.22(1) § 1 Kodeksu pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu (liście motywacyjnym/CV) przez OTP Sp. z o.o.. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez OTP Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przez okres 12 miesięcy lub do momentu odwołania zgody. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy”. Brak zawarcia w/w klauzuli spowoduje, iż inne dane, niż wymagane zgodnie z art. 22(1)§ 1 kodeksu pracy nie będą przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych i zostaną usunięte.

11)  Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12)  Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję ponadto, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

FORMULARZ REKRUTACYJNY - KIEROWCA