Aktualności

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ PGK TRANS POLONIA ZA ROK 2020

2021-12-28

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ PGK TRANS POLONIA ZA ROK 2020

 

Oświadczenie.

Zarząd Spółki Orlen Transport wchodzącej w 2020 roku w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Trans Polonia (dalej również: „PGK” lub „PGK Trans Polonia”) jako podmiot reprezentujący podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej przez PGK Trans Polonia za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2020 r. i zakończył się
31 grudnia 2020 r.

Obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej niniejszego dokumentu wynika z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

PGK została utworzona przez powiązane kapitałowo spółki prawa handlowego: Spółkę Akcyjną (OTP) oraz Spółkę z o.o.(spółkę Dominującą TP) na gruncie ustawy o PDOP w zgodzie z art. la ust. 1 i 2Ustawy o CIT, w zakresie pozostałych zobowiązań podatkowych pozostały niezależnymi podatnikami. Umowa o utworzeniu PGK została zawarta w formie aktu notarialnego na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK. OTP (aktualnie Orlen Transport) jako Spółka Reprezentująca PGK zgłosiła tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który w dniu 18 listopada2016 r. wydał decyzję o rejestracji umowy i utworzeniu PGK. Spółki PGK podjęły decyzję o rozwiązaniu Umowy PGK poprzez zgodne oświadczenie woli, złożone w formie aktu notarialnego w dniu 9 lutego 2021r.. Rozwiązanie Umowy PGK nastąpiło pod datą 28 lutego 2021r. i zostało zgłoszone przez Spółkę Reprezentującą PGK,do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej.

Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez PGK Trans Polonia oraz przez spółki tworzące PGK było stworzenie warunków dla terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości oraz terminowego i sumiennego wywiązywania się przez te podmioty z wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza świadomą realizację zasady, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego.

Spółki tworzące PGK działały rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, kierując się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dążąc do osiągnięcia jak największej transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych.

 

Informacja o stosowanych przez PGK procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

PGK Trans Polonia obliczała należności publicznoprawne w zakresie podatku CIT w oparciu o procesy i procedury, wdrożone w Spółkach tworzących PGK. Głównym celem funkcjonujących procesów i procedur było minimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów w obliczaniu i wpłacaniu zobowiązań w zakresie podatku  dochodowego od osób prawnych.

Do stosowanych procesów i procedur należały w szczególności Umowa dotycząca zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych Podatkowej Grupy Kapitałowej Trans Polonia, instrukcje obiegu dokumentów ,procedury wyboru dostawców, zasady weryfikacji kontrahenta, procedury przetargowe.

Procesy i procedury były regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowiły one podstawę prawidłowego realizowania obowiązków których celem było wywiązywanie się przez PGK Trans Polonia z obowiązków podatkowych.

 

Informacja o stosowanych przez Spółki wchodzące w skład PGK Trans Polonia dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

PGK(spółki tworzące PGK) w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Informacja dotycząca realizacji przez PGK Trans Polonia obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

PGK Trans Polonia, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych obliczała i wpłacała podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami ustawy o CIT odnoszącymi się do funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, składając terminowo wymagane przepisami prawa deklaracje i informacje podatkowe.

PGK Trans Polonia (spółki tworzące PGK) w 2020 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa wart. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.

Spółki wchodzące w skład PGK Trans Polonia realizowały z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego 2020,transakcje których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej ich aktywów.

Powyższe dotyczyło transakcji finansowych tj. objęcia (zakupu) obligacji.

 

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W2020 r. analizowano sposób oraz skutki potencjalnego rozwiązania podatkowej grupy kapitałowej.

 

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a)      ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)     interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)     wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d)     wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa wart. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

Orlen Transport Sp. z o.o. jako spółka reprezentująca PGK Trans Polonia złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek z dnia 22.10.2020 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:

-czy rozwiązanie Umowy PGK przez Spółki PGK poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK.

-czy ostatnim rokiem podatkowym będzie okres od 01 stycznia 2021 r. do ostatniego dnia miesiąca przypadającego w pierwszej połowie roku 2021 przy założeniu, że rozwiązanie PGK nastąpi w ostatnim dniu któregoś z miesięcy przypadających w pierwszej połowie roku 2021.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych powyższych zdarzeń przyszłych zostało uznane przez Organ Podatkowy za prawidłowe.

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktachwykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wobwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym napodstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółki tworzące PGK Trans Polonia nie dokonywały rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.